Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG DIETETYCZNYCH CENTRUM LECZENIA DIETETYCZNEGO

1.Pojęcia i informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyków Centrum Leczenia Dietetycznego na rzecz Pacjentów.
 2. Pacjent – każda osoba, która:
 • ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych Dietetyka lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z usług,
 • akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Dietetyka.
 1. Materiały – diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, pisemne materiały edukacji żywieniowej, zwane w dalszej części także Dietą.
 2. Regulamin dotyczy konsultacji bezpośrednio w gabinecie, domu Pacjenta, wybranym przez Pacjenta miejscu spotkania, on-line lub drogą telefoniczna.
 3. Każdy Pacjent korzystający z usług dietetycznych Centrum Leczenia Dietetycznego godzi się i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Jeżeli pacjent nie zgadza się z którymś z podpunktów podczas współpracy z dietetykiem wymagane jest poinformowanie go oraz złożenie pisemnego oświadczenia.

2.Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety i ustalenia odpowiednich zaleceń dietetyczno-zdrowotnych.
 2. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.
 3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach, ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez niego diet.
 4. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.
 6. Gdy podczas Wywiadu żywieniowo-medycznego Pacjent nie udzielił pełnej odpowiedzi na pytanie o gustach kulinarnych lub stanie zdrowia, może uzupełnić brakujące informacje PRZED rozpoczęciem układania Diety przez Dietetyka. Jeśli zorientuje się o tym później, wówczas Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania Diety ani za gust kulinarny.
 7. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail, telefonu lub za pośrednictwem platformy Facebook.
 8. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.
 9. Pacjent ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.
 10. W przypadku gdy Pacjent zakończy kuracje i będzie miał życzenie pochwalić się jej rezultatami w postaci zdjęcia „przed” oraz „po” może przesłać je jednemu z Dietetyków Centrum Leczenia Dietetycznego.  Jest to równoznaczne ze zgoda Pacjenta ja jego umieszczenie na stronie internetowej Centrum Leczenia Dietetycznego oraz mediach społecznościowych jak Facebook czy Instagram.

3.Prawa i obowiązki Dietetyka

 1. Dietetyk podczas pierwszego spotkania przeprowadza dokładny Wywiad żywieniowo-medyczny. Pacjent tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia indywidualnych zaleceń żywieniowych i ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadawane przez Pacjenta w trakcie konsultacji.
 2. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie do 7 dni od Pierwszego spotkania po otrzymaniu płatności za usługę.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz platformy Facebook.
 4. Wszystkie nieodpłatne poprawki w jadłospisach będą wykonywane w terminie do 14 dni od potwierdzenia odebrania maila lub informacji przekazanych na wizycie
 5. Dietetyk ma prawo zerwać współprace z pacjentem, w takim wypadku dietetyk zwraca pacjentowi całość pieniędzy wpłaconych do tej pory.

4.Zasady płatności i regulowania należności za usługi

 1. Dietetyk wykonuje analizę składu i masy ciała metodą bioimpedancji, udziela porad dietetycznych, konsultacji w zakresie zdrowego żywienia oraz edukacji zdrowotnej, ustala szczegółowe zalecenia dotyczące żywienia i stylu życia, układa indywidualne diety oraz dla par i grupowe. Ponadto Dietetyk oferuje usługi „Zakupy z dietetykiem” Usługi te wykonywane są odpłatnie.
 2. Diety, wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania, wysyłane są na adres mailowy podany przez Pacjenta bądź są odbierane przez Pacjenta osobiście
  u Dietetyka.
 3. Po pierwszym spotkaniu Pacjent dokonuje pełnej wpłaty gotówką lub przelewem.
 4. Porady i usługi wykonywane są z opłatami zgodnie z cennikiem na stronie http://cld-polska.pl/cennik/

5.Odwoływanie i przekładanie wizyt, zmiany oraz zwroty

 1. W przypadku opłacenia Pakietu dietetycznego, Pacjent jest upoważniony do wykorzystania wszystkich jego elementów w terminach nie przekraczających 1 rok (12 miesięcy) od momentu wykupienia pakietu dietetycznego.
 2. W przypadku konieczności odwołania ustalonego spotkania przez Pacjenta istnieje możliwość przełożenia go na inny termin, pod warunkiem zachowania minimum 24-godzinnego wyprzedzenia odwołania wizyty. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, spotkanie przepada. Jedynie w wyjątkowych przypadkach ustalanych indywidualnie istnieje możliwość pominięcia tej zasady.
 3. W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka z 2 dniowym wyprzedzeniem – wówczas zostanie ustalony nowy termin wizyty.
 4. Każda dieta jest ustalana indywidualnie, a poprzedza ją szczegółowy Wywiad żywieniowo-medyczny na pierwszym spotkaniu oraz analiza Dzienniczka diety i emocji wypełnionego przez pacjenta przed pierwszym spotkaniem. Zabiegi te mają na celu poznanie preferencji, stylu życia i stanu zdrowia Pacjenta. W przypadku, gdy Pacjent po otrzymaniu diety zgłasza chęć zmiany poszczególnych potraw (kwestia gustu kulinarnego), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się modyfikację do 3 potraw w jadłospisie 7-dniowym i 5 potraw w jadłospisie 14-dniowym. Każda większa modyfikacja będzie skutkować zapłatą za usługę jak za nową Dietę. Wszystkie nieodpłatne poprawki w jadłospisach będą wykonywane w terminie do 14 dni od potwierdzenia odebrania maila lub informacji przekazanych na wizycie

6.Ochrona prywatności

Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności poradni dietetycznej Centrum Leczenia Dietetycznego znajdują się na stronie: http://cld-polska.pl/wp-content/uploads/2018/05/Obowiazek-informacyjny-Centrum-Leczenia-Dietetycznego.pdf

7.Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety. Ponadto wizyty oparte są na przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek informacji, a w Wywiadzie żywieniowo-medycznym oświadczył wyłącznie prawdę.
 3. Dietetyk może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:
 • zachowanie Pacjenta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka i/lub jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww.,
 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Pacjent,
 • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę Dietetyka.

Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną Centrum Leczenia Dietetycznego  – podlegają stosownej ochronie. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. W razie niestosowania się do powyższego zakazu, na Pacjencie będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.